O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Trampolina Sukcesu” zostało założone we wrześniu 2013 roku. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi oświatowemu, w tym wspomaganie edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Zadania Stowarzyszenia

  1. Wspieranie i kreowanie inicjatyw miejskich, wiejskich, gminnych i regionalnych, mających służyć dzieciom, młodzieży oraz całej społeczności lokalnej.
  2. Organizowanie, kreowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, sportowych oraz edukacyjnych.
  3. Danie możliwości rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży z terenu miast, wsi, gminy i regionu.
  4. Aktywizowanie społeczności poprzez angażowanie osób do działań na rzecz społeczności i regionu.
  5. Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. Zrzeszenie osób zainteresowanych powołaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji, ekspresji artystycznej.
  7. Wspieranie dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wykazujących wyjątkowe zdolności i zainteresowania w określonej dziedzinie nauki lub kultury.
  8. Rozwijanie więzi między ludzkich.
  9. Rozwijanie idei sportu i turystyki.
  10. Rozwijanie i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Zarząd Stowarzyszenia „Trampolina Sukcesu”

Marcin Holko – Prezes Zarządu
Iwona Pawlos – Wiceprezes Zarządu
Ingrida Sokołowska – Sekretarz
Joanna Łukaszczyk – Skarbnik
Artur Kimak – Członek Zarządu